KOGEI-net

【Mentee web story】Jun Yi Mah

Jun Yi Mah (MENTEE 2022-2023, Malaysia)

Jun Yi is the manager of KongsiKL, an art space based in a warehouse, where she produces and organizes events and projects with her small team. She is also the assistant producer of the multidisciplinary collaborative platform, Seni Tiga.

As the co-founder of Kita Semula, Jun Yi has initiated several urban intervention programs with her team. She has also set up museums with the curatorial team of Lostgens’ as an architectural designer and as a co-curator with her team from UCSI University. 

She enjoys creating platforms and finds meaning in working with other people.


Tell us what you are working on, or what are you committed to?
โปรดบอกเราว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ หรือคุณมีมุ่งมั่นที่จะทำอะไร?
何に取り組んでいるのか教えてください。

I am currently managing KongsiKL, an alternative art space based in a 10,000sqft warehouse in Kuala Lumpur. I find meaning in accomplishing something with other people. In my current workplace that is highly organic and versatile, I hope to bring positive change by creating a work structure or operating system that is clear and uncomplicated.

ปัจจุบันฉันกำลังได้บริหารจัดการองค์กรชื่อว่า KongsiKL ซึ่งเป็นพื้นที่ทางศิลปะในโกดังขนาด 10,000 ตารางฟุตในกัวลาลัมเปอร์ ฉันคิดว่าฉันค้นพบความหมายร่วมทำบางสิ่งร่วมกับผู้อื่น ในที่ทำงานปัจจุบันของฉันมีความเป็นธรรมชาติสูงและมีความหลากหลาย ฉันหวังที่จะนำการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกมาใช้กับโครงสร้างการทำงานหรือระบบการจัดการได้อย่างเรียบง่ายและชัดเจน

現在、クアラルンプールの1万平方フィートの倉庫を拠点とするオルタナティブアートスペース、KongsiKLの運営に携わっています。私は、人と一緒に何かを成し遂げることに意義を見いだしています。有機的で多様性に富んだ現在の職場で、明快でシンプルな仕事の仕組みやオペレーションシステムを構築することで、ポジティブな変化をもたらしたいと考えています。

What made you join the DESIAP peer-to-peer mentoring programme?
อะไรทำให้คุณเข้าร่วมโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบเพียร์ทูเพียร์ของ DESIAP
このプログラムに参加したきっかけはなんですか?

Being in a mid-managerial role, I often find it challenging to navigate in my work environment, managing expectations from and dealing with committee members and operation team as well as long-term partners and one-off collaborators. The work structure is unclear and the support in my decision making process is not consistent. I was constantly confused and needed guidance.

ฉันมักจะพบว่ามีความท้าทายมากมายในสภาพแวดล้อมการทำงานของฉัน ทั้งการจัดการกับความคาดหวังและการจัดการกับคณะกรรมการและทีมงาน ตลอดจนหุ้นส่วนระยะยาวและผู้ทำงานอื่นๆ โครงสร้างการทำงานที่ไม่ชัดเจนและการสนับสนุนในการตัดสินใจของฉันไม่ได้มีอย่างสม่ำเสมอ ฉันสับสนตลอดเวลาและต้องการคำแนะนำ

中間管理職として、委員会メンバーやオペレーションチーム、長期的なパートナーや単発の協力者からの期待を管理し、対応することで、仕事環境をナビゲートすることに困難を感じることが多々あります。仕事の仕組みが不明確で、私の意思決定プロセスに対するサポートも一貫していません。私は常に混乱し、指導を必要としていました。

What are you hoping to achieve, or unlearn? Have you identified any specific challenges in your private life or professional work in your mentoring sessions?
คุณหวังว่าจะบรรลุเป้าหมายใด หรือคุณยังไม่ได้เรียนรู้อะไร คุณได้มีความท้าทายในชีวิตส่วนตัวหรือในการทำงานระหว่างช่วงที่ได้รับการให้คำปรึกษาหรือไม่?
何を達成したり学んだりしたいですか?このプログラムで何か特定の課題を私生活や仕事の中から見つけましたか?

When I signed up, I was in such a negative space and was hoping to receive guidance in making decisions as a leader, but that was not what I received. Instead, it was more helpful, not because I finally found a manual to solve problem X, Y, Z, but a vocabulary to accurately describe my problems so that I am able to find the solutions myself. I am in a much positive space now with more confidence. 

I signed up for the fish but I got the fishing rod.

เมื่อฉันลงทะเบียนเข้าโปรแกรมนี้ ฉันอยู่ในช่วงที่รู้สึกในแง่ลบและฉันหวังว่าจะได้รับคำแนะนำในการตัดสินใจในฐานะผู้นำ แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันได้รับ สิ่งที่ฉันได้รับกลับเป็นประโยชน์มากกว่า ไม่ใช่เพราะในที่สุดฉันก็พบคู่มือสำหรับแก้ปัญหา X, Y, Z แต่เป็นคำที่อธิบายปัญหาของฉันได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ฉันสามารถค้นหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง ตอนนี้ฉันอยู่ในความคิดและความรู้สึกในแง่บวกมากขึ้นด้วยความมั่นใจที่มากขึ้น

ฉันตั้งใจลงทะเบียนเข้าร่วมเพื่อให้ฉันได้ปลา แต่สิ่งที่ได้มาคือเบ็ดตกปลา

申し込んだときは、そんなネガティブな状態だったので、リーダーとしての意思決定の指針を得ることを期待していたのですが、そんなことはなかったです。むしろ、問題X、Y、Zを解決するためのマニュアルを見つけたというよりも、自分の問題を正確に表現するためのボキャブラリーを見つけたので、自分で解決策を見出すことができるようになったのです。私は今、自信を持ち、ずっと前向きな空間にいます。

魚のために申し込んだのに、釣竿を手に入れました。

What does it feel like meeting a mentor and a fellow mentee from a different country and culture? 
รู้สึกอย่างไรที่ได้พบกับที่ปรึกษาและเพื่อนที่รับปรึกษาจากประเทศและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
異なる国や文化のメンターやメンティーの仲間に会うことはどのように感じますか?

We addressed our cultural differences in the very first meeting and along the way. It is fresh to be in a conversation with a mentor and another mentee, both from different countries, because sometimes the conversations provoked thoughts and made me see other possibilities. Besides, it was also a training for myself to accurately describe a situation to someone who is totally out of my context. 

เรากล่าวถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมในการพบกันครั้งแรกและตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ในโปรแกรม เป็นเรื่องใหม่สำหรับฉันที่จะได้สนทนากับผู้ให้คำปรึกษาและผู้รับการปรึกษาอีกคนหนึ่งซึ่งมาจากคนละประเทศ เพราะบางครั้งการสนทนาก็กระตุ้นความคิดและทำให้ฉันเห็นความเป็นไปได้อื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกตัวเองให้อธิบายสถานการณ์กับคนที่อยู่นอกบริบทของฉันได้อย่างดี

私たちは、最初のミーティングで、そして途中でも文化の違いに取り組みました。国が違うメンターともう一人のメンティーとの会話は新鮮で、時には思考を刺激され、別の可能性を見出すことができたからです。それに、自分の文脈とはまったく異なる相手に状況を正確に説明することは、自分自身のトレーニングにもなりました。

Can you share a tip with anyone looking for extra resources or support, i.e. how to reach out?
คุณมีอะไรมาแบ่งปันกับทุกคน ที่กำลังมองหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมหรือการสนับสนุนอื่นๆ เช่น วิธีการติดต่อหรือเข้าถึงแหล่งข้อมูล
何か新しいリソースやサポートを求めている人への助言はありますか?

Sometimes we don’t know how to reach out for help, sometimes we don’t even know that we need help. There will be a lot of suggestions but to me, I think everybody needs to spend time with ourself in order to be ready to ask for help. Cultivate self love and self care because we can only receive the love we think we deserve. 

บางครั้งคนเราไม่รู้วิธีขอความช่วยเหลือ บางครั้งเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราต้องการความช่วยเหลือ อาจจะมีคำแนะนำมากมาย แต่สำหรับฉัน ฉันคิดว่าทุกคนต้องใช้เวลากับตัวเองให้มากพอ ก่อนที่จะพร้อมขอความช่วยเหลือ ทุกคนควรปลูกฝังความรักในตนเองและควรดูแลตนเองเพราะเราจะได้รับความรักได้ต่อเมื่อเราคิดว่าเราสมควรได้รับเท่านั้น

時には、どのように助けを求めたらよいのかわからないこともありますし、助けが必要なことにさえ気づいていないこともあります。いろいろな提案があるでしょうが、私は、誰もが助けを求める準備ができるように、自分自身と向き合う時間を持つ必要があると思います。なぜなら、私たちは自分が値すると思う愛しか受け取ることができないからです。